دسته بندی نشده

برگزاری کارگاه تخصصی معرفی روشهای مختلف اندازه گیری جذب سطحی برای بررسی خصوصیات فیزیکی و‌ شیمیایی سطح مواد نانو ساختار

کارگاه تخصصی
کارگاه تخصصی : معرفی روشهای مختلف اندازه گیری جذب سطحی برای بررسی خصوصیات فیزیکی و‌ شیمیایی سطح مواد...

ادامه مطلب