اندازه گیری جذب بخارات به روش دینامیکی (6)

اندازه گیری جذب گاز / بخارات به روش وزن سنجی (9)

دستگاه آنالیز Breakthrough (3)

راکتور تست نفوذ گاز (2)