اندازه گیری دانسیته (1)

اندازه گیری ظرفیت ذخیره سازی گازها (1)

اندازه گیری مساحت سطح و توزیع حفرات (2)