از سال 1380 الی 1385

 • تاسیس شرکت
 • شروع فعالیت در بخش تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مکانیک و شیمی
 • اخذ نمایندگی از شرکت Fuji Tools ژاپن
 • اخذ نمایندگی از شرکت TTS Instrument ژاپن
 • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت Caledon از کانادا
 • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت Lumex روسیه
 • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت Mecasys کره جنوبی
 • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت BEL ژاپن

از سال 1391 الی 1395

 • تغییر در ترکیب سهامداران و مدیریت شرکت در جهت ارتقاء توان کاری
 • اخذ استاندارد ISO9001-2008
 • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت SEO کره جنوبی
 • انتقال به دفتر جدید و گسترش فضای بخش های بازاریابی، فروش، فنی و تامین فضای مناسب جهت ارائه دوره های آموزشی

از سال 1386 الی 1390

 • انتقال به دفتر جدید جهت گسترش فضای بخش بازاریابی و فروش
 • گسترش فعالیت بخش فنی همراه با آموزش تخصصی پرسنل فنی
 • اخذ نمایندگی از شرکت As-One ژاپن
 • اخذ نمایندگی از شرکت Lambda سوئیس
 • اخذ نمایندگی از شرکت Heal Force چین

از سال 1396 الی 1400

 • ارتقا به استاندارد ISO9001-2015
 • اخذ استاندارد ISO10004-2012
 • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت Hiden Isochema  انگلستان
 • همکاری با ستاد نانو و اداره استاندارد جهت تهیه و تدوین استانداردهای ISO15901-2  ، ISO15901-3 ، ASTM B922:2017  و ASTM D3663922:2017  در کشور
 • ساخت برخی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در ایران